Kerti tó építése házilag 4. Méretezési irányelvek

Fólia és fóliaalátét méretezése

A fóliát lepelben tudjuk megvásárolni, vagy legyártani, ezért mindig a tervezett meder
legszélesebb és leghosszabb pontjához méretezzük a fóliát.
Árajánlat, illetve terv készítésekor az elméleti fólia és fóliabetét hosszt és szélességet
az alábbi egyszer
ű képlettel határozhatjuk meg.

Fólia hossza = tó hossza + 2x a tó mélysége + 2x50cm
Fólia szélessége = tó szélessége + 2x a tó mélysége + 2x50cm

Gyakorlati  meghatározása  ennél  pontosabban  történik.  Miután  kiástuk  a tómeder
végleges  formáját,  egy  mérőszalagot  fektetünk  a  meder  aljára  a  legszélesebb  és
leghosszabb pontra. Ez a két méret határozza meg a fólia lepelméretét, illetve a fólia
alátét  mennyiségét.  A  felesleges  túlnyúló  részek  telepítés  után  majd  eltávolításra
kerülnek.

űrtartalmának meghatározása tervezésnél

Ez  nagyon  fontos  feladat  a  sz
űrő  és  forgató-berendezések  méretezése  miatt.
Természetesen  nem  liter  pontosságra  kell  az  
űrtartalmat  meghatározni,  de
nagyságrendileg ne tévedjünk!

Az elméleti meghatározás:

Tóhossz (m) x Tószélesség (m) : 2 = kb. űrtartalom m3
Az  els
ő  feltöltés  alkalmával  ellenőrizzük  a  vízmennyiséget.  Ez  egy  vízóra
segítségével  könnyen  megoldható.  Amennyiben  a  feltöltés  ideje  alatt  nincs  az
épületben  egyéb  nagymennyiség
ű  vízkivét,  használhatjuk  erre  a  célra  az  ingatlan
vízóráját is. Olvassuk le a mutatott értékeket feltöltés el
őtt és után.

Szűrőberendezés méretezése

Sz
űrőberendezések  a  nevükben  is  hordozzák,  mekkora  vízmennyiség  szűrését
tudják megoldani (pl: F12000). A méretezésnél az alábbi irányelvek követend
őek:
Halak nélkül: szűrőberendezés teljesítménye, mint a teljes tartalma!
Példa: teljes tartalma 7.500l – sz
űrőberendezés 7.500l-es

Halak esetén: szűrőberendezés teljesítményét duplázni kell!
Példa: teljes tartalma 7.500l – sz
űrőberendezés 15.000l-es

Forgató szivattyú kiválasztása

A  szakirodalmakban  különbözi  mértezési  irányelveket  találhatunk.  A  javaslatok
különfélék lehetnek pl: naponta 1x, 2x, 3-4 óránként forgassuk át a teljes tartalmát.
Ezek a gyakorlatban m
űködhetnek, abban az esetben, ha minden egyéb körülmény
optimális.  Ez  a  házi
kerti megvalósításnál  nem mindig  kivitelezhető.  A  biztonságos
üzem érdekében az alábbit javasoljuk:
Min. 2 óránként forgassuk át a teljes tartalmát!!!
A sz
űrő és forgató berendezések 24h keresztül üzemeljenek!!!
A  szivattyú  kiválasztásánál  ügyeljünk  a  veszteségekre.  Az  emel
őmagasság
növekedésével, er
ősen csökken a megforgatott vízmennyiség mértéke.
Példa:
FSP 12000 Economic jelleggörbe (2.ábra)
Emel
őmagasság 3m, rendelkezésre álló vízmennyiség kb 4600 l/h.
E
melőmagasság 1m, rendelkezésre álló vízmennyiség kb 9500l/h.

2.ábra: FSP 12000 Economic szűrő és patakhajtó szivattyú jelleggörbe

A  GARDENA  szivattyúk  jelleggörbe  adatai  megtalálhatóak  a  használati
utasításokban.

Tó spiráltömlő súrlódási veszteségei

A  szivattyú  kiválasztásakor  ügyelnünk  kell a  víz  szállítása  közben  fellé
 súrlódási
veszteségekre  is.  Hagyományos  kerti  dísztavak  esetén  ennek  mértéke
elhanyagolható, de nagyobb felületeknél komolyan számolnunk kell vele.

A  táblázatban  szereplő  adatok  megmutatják  a súrlódási  veszteségeket  vízoszlop
magasságban. Ezek az adatok 1m spiráltöml
őre vonatkoznak.

Táblázat használata, példa:
Szükséges vízmennyiség: 75l/min
Alkalmazott csőátmérő: 1 1”
Töml
ő teljes hossza: 10m
A  táblázat  alapján  a  súrlódási  veszteség:  0,05m  vízoszlop,  ami  1  méter  töml
őre
vonatkozik, ezt szorozzuk a teljes hosszal.
0,05m Ws x 10m tömlihossz = 0,5m vízoszlop
Ezt  az  adatot  a  szivattyú  optimális  megválasztásánál,  illetve  a  helyes  átmér
ő
meghatározásnál vegyük figyelembe.

Patak táplálásához szükséges vízmennyiség

Milyen látványt kell készítsünk? Fátyol jelleget, vagy látványos vízesést.
Az alábbi képlet segítségével,
meghatározhatjuk a szükséges vízmennyiséget:
Patak szélessége cm-ben x 2l/min vízmennyiséggel

Kerti tavak kialakítása

Tómeder beépítése

Az el
őre gyártott tómedrek telepítése egyszerű feladat. A kivitelezés menete:
1.  Tómedret a tó kijelölt helyére tegyük le.
2.  Az íveket kijelöljük (pl: botokkal).
3.  A  gödröt  a  kijelölés  szerint  kiássuk.  Széltében  és  hosszában  kb.  10  cm-rel
nagyobb gödröt ássunk.
4.  A kiásott gödör alját 8-10 cm homokkal béleljük.
5.  A m
űnyag tómedret a helyére tesszük, kb. 1/3-ig feltöltjük vízzel.
6.  Beállítjuk  a  pontos  vízszintet.  Erre  nagy  figyelmet  szenteljünk,  mivel  a
helytelen szintezés következtében nehéz dolgunk lesz a dekorálásnál.
7.  A meder  oldalát  homokkal  töltjük  fel, miközben  iszapolva  rögzítjük.  Fontos,
hogy  a  tómeder  és  a  telepít
ő  gödör  fala  között  ne  maradjon  légüres  tér.
Iszapolt homokágynak a  szerepe  kett
ős:  rögzíti a medret, diletációs  közeget
biztosít a medernek.
8.  Behelyezzük az elektromos készülékeket.
9.  Dekoráljuk a medret, valamint beültetjük a növényeket.
10.  A tavunkat teljesen feltöltjük.

Nagyobb vízfelületek kialakítása – Fóliás tavak

Fóliás tó felépítése

1.  Kiásott meder
2.  Kb. 5-8 cm vastag homokréteg
3.  Geotextília 250 g/m, vagy 400 g/m
4.  Tófólia (PVC, PE, Kaucsuk)

Zónakialakítások

Az  él
őlények  számára  optimális  életkörülmények  biztosítása  érdekében  különböző
mélység
ű zónák kialakítása szükséges:
•   Mocsárzóna: 10 – 20 cm mély, a felületének kb. 1/3-a,
•   Középzóna: 30 – 50 cm mély,
•   Mélyzóna: min. 80 cm-100cm mély. Halakkal  telepített tavak esetén  feltétlen
figyelmet  fordítsunk  a minimum  110-120cm mélység  kialakítására.  Ebben  a
mélységben  a  nappali-éjszakai  h
őingadozás  hatása  nem,  vagy  alig
érvényesül, illetve a téli elbújás lehet
őségét biztosítja a halak számára.

A part kialakítása

•  leheti
őség szerint kerüljük a meredek rézsűk kialakítását,
•  az utat a tóhoz tervezzük meg,
•  gondoskodjunk a vízutánpótlás lehet
őségéről,
•  a    körüli  rész  fedését  vegyük  figyelembe.  (pl.  kavics,  natúr  kövek). Széles
parti sáv kialakításával optikailag növelhetjük a tó felületét.,
•  a köré minden esetben építsünk drénárkot.
Ennek feladata kett
ős:
1. Meggátolja a kívülr
ől érkező víz közvetlen bejutását a tóba,
2. Meggátolja, hogy a mederb
ől kilépő víz kárt tegyen környezetébe.
Nagyobb  vízfelületek  esetén  a  drénárok  összekötheti  egy  ülepít
ő  gödörrel,
mely nagyobb pufferkapacitást eredményez. Ebben az esetben, például PVC
cs
ő segítségével kötjük össze a két árkot. A tartós hatás érdekében az ülepítő
gödröt tófólia  alátéttel  béleljük  (megakadályozza  a  bemosódást),  majd  ezt
töltsük fel mosott folyami kavics 6-10cm-es frakciójával (kulékavics).

Kialakítás menete

1.  A    formáját  töml
ővel  vagy  kötéllel  jelöljük  ki,  üres  területek  esetén
kapavágás is tökéletes. Lényeg, hogy a kontúr jól látható legyen.
2.  A  helyét  kívülr
ől  befelé  haladva  ássuk  ki,  ügyelve  a  helyes
szintkialakításokra.  A  különböz
ő  szinteken  elhelyezett  párkányok
szélessége min 40-60  cm  legyen. Keskenyebb padka esetén a gépészet
és növényzet elhelyezésé gondot okozhat. A szintek kialakításánál vegyük
figyelembe a homokréteg, az alátétfólia és a  fólia vastagságát  is! Fontos,
hogy a különbözi mélységő zónák, vagy teraszok közötti átmeneti szakasz
ne legyen meredekebb 30
foknál.
3.  40-50cm-es fel
tóperemet elhagyva, a körül egy 15cm mély drénárkot
ásunk.
4.  Kiszintezzük, majd meger
ősítjük a felső peremét (pl: kisebb járólapokkal,
döngöléssel).
5.  A mederb
ől eltávolítjuk a köveket és a gyökereket.
6.  A alapterületét kb. 5-8 cm-es homokkal töltjük fel, tömörítjük.
7.  A  gödröt kertitó-fóliabetéttel  béleljük.  Ügyeljünk,  hogy  legalább  15cm-es
átfedéseket alkalmazzunk.
8. Fólia behelyezése. Kaucsuk fóliák mozgatása a súly és rugalmasság miatt
egyszer
űbb.  A  PVC  fóliák  esetén  az  alábbi  megoldást  javasoljuk:  a
leplesített fóliát terítsük  ki  egy  sík  területre.  Kívülr
ől  befelé  haladva  két
oldalról  hajtogassuk  össze  40-50cm-es  lapolással.  Ezután  a  hajtásnak
megfelel
ően a meder aljára helyezzük, és kihajtogatjuk. Amennyiben nem
sikerült  pontosan  lehelyezni  a  fóliát,  a  m
űveletet  ismételjük  meg.  A
fóliabetétre helyezve a fóliát minimálisan mozgassuk, mivel összeragadhat
az alatta lév
ő fólia betéttel.
9.  A gy
űrődéseket kiigazítjuk, az íveknél lapoljuk (egymásra hajtjuk) a fóliát.
10.  Elhelyezzük  a  m
űszaki  berendezéseinket.  Ezek  elektromos  vezetékeit
elbújtathatjuk a fólia visszahajtások alá.
11.  Dekoráljuk  a medret.  Kulé  kaviccsal,  sziklával,  vagy  egyéb  anyaggal.  A
természetes  hatás  érdekében  több  frakciót  is  használunk.  Nagyobb
sziklák,  kövek  alá kerti  fóliabetétet  helyezzünk  az  esetleges mechanikai
sérülések  elkerülése  miatt.  Meredek  partrészek  dekorálása  szárazon felrakott  szikla  támfallal,  vagy  növénytasakkal  oldható  meg  a legkönnyebben.
12.  Beültetjük a növényeket.
13.  Feltöltjük a medret. Az els
ő alkalommal csapvizet használjunk.
14.  Amennyiben van rá lehet
őség, 1 napot állni hagyjuk a tavat.
15.  Feltöltjük  a  drénárkot  kaviccsal, majd  levágjuk  a  felesleges  fóliát  és  fólia
alátétet.
16.  Baktériumtörzzsel beoltjuk a sz
űrőberendezést, 7-10 napra lekapcsoljuk az
UVC lámpát.

Patakmeder kialakítása

•  Üvegszállal  er
ősített  műanyag  (homokki  és  szikla  felület):  lehelyezése
sóderágyba,
•  hagyományos  tófólia + k
őfólia borítás (0,4m-0,6m-1m),
•  hagyományos  tófólia+kavics vagy szikladekoráció.
Kialakításnál az alábbiakra ügyeljünk:
•  A patakrész és a tómeder ragasztása pontos legyen,
•  Megfelel
ő lejtéssel rendelkezzen,
•  Emeljük ki a végleges vízszint fölé,
•  A patakrész elikészítése és dekorálása, mint a fóliás medernél.

Megvilágítás

Játék a fénnyel:   

 • vízfelület megvilágítása rejtett surlófénnyel – fodrozódást emeli ki,    
 • vízfelület erős megvilágítása magas  fénypontú  lámpatesttel vagy  fára szerelt

reflektorral a szellő mozgatta lomb árnyék-játékával díszit,    

 • háttér megvilágítása,    
 • valamely  attraktív  tárgy,  vagy  épületrész,  esetleg  szép  növénycsoport  erős

megvilágítása, hogy az tükröződjön a vízfelületen,   

 • vízjáték  alsó  megvilágítása:  víz  alatti  spot,  vagy  reflektor  (gejzír,  habzó forrás),    
 • vízesés vagy patak bukóinak rejtett megvilágítása,    
 • fényszőrök – színes fények.


Világítótest típusok

 

 • normál volfrámizzó – olcsó, meleg, sárgás fényt ad, de erősen melegszik,   
 • halogén- kisméretőek, erős, fehér fényűek,   
 • higanygőzlámpa – kékesfehér fény, de kicsit túl éles fényt ad,   
 • nátriumlámpák- fénye meleg, narancsos, nagyobb terület megvilágítására,   
 • fém-halogénizzók  –  intenzív  fénye  a  nappali  fényhez  hasonló  felhevülésükig

némi idő szükséges, bonyolult indítás.

Növények beültetése

Tervezheti növényszám

•  2-3 növény m2ként,
•  Tó felszínének 30-60%-a maradjon növény nélkül,
•  1-2 db úszó növény / m
2 ,
•  1-2 csomó oxigéntermel
ő hínárféle / m2 ,
•  a vízfelület 3-5 m –re számítva telepítsünk 1 t
ő tavirózsát vagy vízitököt.

Ültetési módok

Kosár, ültet
őedény:
•  els
ősorban agresszív növényeknél használjuk,
•  er
ős anyagból készüljön, különben egy szezon alatt tönkremegy,
•  célszer
ű alacsony peremű edényt választani (esetleg levágni), amit könnyebb
eltüntetni a dekorációs anyaggal,
•  kosarat növényrögzít
ő szövettel béleljük.

•  Növénytasak:
•  meredek partszakaszok beültetésére,
•  tasakot beültetés el
őtt növényrögzítő szövettel béleljük.

•  Ültet
őgyékény:

•  mocsári zóna beültetésére.

Ültet
ő közeg:

•  ne hordjunk humuszt/földet a tóba,
•  növényeket homok/ agyag, vagy homok/ tavi föld 1:1 keverékébe,
•  tápanyagszegény, nem  t
őzeges  földet használjunk!  (a  felúszó,  lebegő  részek
tönkretehetik a sz
űrést.),
•  tápanyag igényesebb növényekhez tegyünk kevés komposztot, „dugós” tartós
m
űtrágyát pl. a tavirózsákhoz.

A beültetett növényeket takaróanyaggal látjuk el:
•  cél: ne mosódjon föld a tó vizébe,
•  esztétikus,
•  eső után nem kavarodik fel a talaj,
•  anyaga: apró kulé-kavics, gyöngykavics, sóder, esetleg homok.

Ápolás:

•  tavaszi tótakarításkor  vágjuk  vissza  a  növényeket  2-5  cm magasan, miel
őtt
még  hajtani  kezdenek.  Ezzel megel
őzzük,  hogy  a  lebomló  levélzetből  nagy
mennyiség
ű szerves anyag halmozódjon fel a tóban,
•  szaporítás, t
őosztás, az agresszív növények ritkítása,
•  kipusztult, de nekünk tetsz
ő fajok pótlása,
•  újdonságok ültetése,
•  beteg részek, levelek eltávolítása.

Növényvédelem:

•  csak a halakra nem veszélyes vegyszereket használjunk,
•  a beteg részeket legegyszerőbb visszavágni, a növény gyorsan regenerálódik,
•  ha valami pusztulásnak indult, inkább dobjuk ki, ne hagyjuk lebomlani a tóban.

Login

Lost your password?